קול קורא: פנייה לקבלת הצעות לשיתוף פעולה "צעירים מקבלים במה"

עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת תושבי גבעתיים בטווח הגילאים 40-18, להגיש הצעות לשיתוף פעולה עם  העירייה - מחלקת הצעירים.

שיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי במתן במה לצעירים, אשר רוצים לחלוק מתחום הדעת שלהם / כישור מקצועי לרווחת תושבי גבעתיים וללא תשלום; ובתמורה בעד פעילות חד פעמית או סדרת מפגשים (בהתאם לתוכן) לקהל היעד, תעמיד העירייה אמצעים מתאימים לקיום הפעילות, ותדאג לפרסומה בערוצי התקשורת של מחלקת הצעירים (להלן: "המיזם").

המיזם מיועד להעשרת אוכלוסיית הצעירים בעיר, ולמתן פלטפורמה למבקשים להשתתף במיזם   להציג את כישוריהם והידע שברשותם, לרווחת תושבי העיר אשר נכללים בקהל היעד של מחלקת הצעירים.

המיזם מיועד לכלול פעילויות מסוגים שונים הרלוונטיות לקהל היעד, לרבות הרצאות, סדנאות, מופעים אמנותיים וכיוצ"ב.

העירייה מבקשת לקבל מידע על מועמדים מתאימים המבקשים להשתתף במיזם, ולשם כך מזמינה מועמדים להגיש לה הצעות, העומדות בקריטריונים הבאים:

1. הצעיר/ה מתגורר/ת בעיר גבעתיים ובטווח גילאים 40-18.

2. קהל היעד של הפעילות המוצעת היא בתחום הצעירים, ומתאים לטווח הגילים 40-18.

3. הפעילות המוצעת תהיה בתחומים הבאים: כישורים מקצועיים מוכחים בתחומי חברה וקהילה, תרבות, העשרה מקצועית, כלכלה ופנאי.

4. הפעילות המוצעת ואופן הצגתה, תואמת את צרכי קהל היעד בהתאם לשיקול דעת העירייה.

 מתעניינים שעומדים בקריטריונים דנן, מוזמנים להעביר את הצעתם לכתובת המייל: tzeirim@givatayim.muni.il. כמו כן, ניתן לברר פרטים נוספים במחלקת הצעירים, בטלפון:03-9058909.

הצעות שיוגשו לפי קול קורא זה יבחנו על ידי מנהל המחלקה ורכזת תרבות ופנאי במחלקת צעירים, אשר  שומרים לעצמם את הזכות המלאה לאשר, לדחות או לבצע התאמות בפנייה כלשהי; על פי שיקול דעתם בנסיבות העניין.

בהשתתפותו בהליך זה, מוותר המועמד/ת על כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מחלקת הצעירים, בקשר להחלטתה לגבי הצעתו/ה וקבלתה למיזם, או בקשר לפרסום שמו/ה, תחום עיסוקו/ה ופעילותו/ה, כפי שהוגשה לעירייה במסגרת "קול קורא" זה.

ככל שיוגשו הצעות בתחומים זהים או דומים, תהיה רשאית העירייה לכלול במסגרת המיזם עד שני משתתפים באותו תחום.

אין בהליך פניה לקבלת מידע או בהליך הצעה לעירייה, כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית גבעתיים כלפי גורם כלשהו, או כדי לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו, לרבות המועמד/ת.

הזמנה זו איננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI).

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של העירייה, לגבי התקשרות עתידית שעניינה מסמך זה, והעירייה תהא רשאית לדרוש מהמועמד/ת כל מסמך נוסף רלוונטי להתקשרות, ו/או להוכחת התאמתו/ה לתנאיה.

העירייה רשאית לסיים את הפעלת המיזם ולבטל הליך זה, בכל עת לפי שיקול דעתה ולפי הצורך, ללא חובת הנמקה.