הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

רישוי עסקים

כרטיס ביקור ותחומי אחריות

מנהל המחלקה: מכני אברהם

מזכירה: שילה שמחון

כתובת: רח' בן גוריון 182, גבעתיים

מען למכתבים: רח' שנקין 6 גבעתיים 53229

שעות קבלה: ימים א' - ה' 10:00 - 08:00

יום ב' - אחה"צ 17:30 - 15:00

במקרים מיוחדים: בתאום מראש.

תחומי אחריות

 • רישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים.
 • רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים.
 • רישוי שטחי ישיבה בשטחים ציבוריים בחזית בתי הקפה.
 • רישוי רוכלים ודוכנים זמניים.
 • רישוי חניונים, מרכולים, אירועים המוניים.
 • ריכוז הטיפול בשימוש חורג לעסקים על פי דיני תכנון ובניה.

גורמים חיצוניים

 • משרד איכות הסביבה
 • משטרת ישראל
 • משרד העבודה
 • השירותים הוטרינריים ומשרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • משרד התחבורה
 • משרד הפנים

מטרות חוק רישוי עסקים

 • קיום דיני התכנון והבניה ושירותי כבאות והצלה
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה
 • מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות המים
 • בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
 • שמירת שלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

נוהל הגשת בקשת רשיון לניהול עסק

מטרה

נוהל זה קובע הנחיות כלליות בנוגע להגשת בקשה לרשיון לניהול עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים ונספחים נלווים כנדרש בחוק (להלן: "הבקשה לרשיון").

יעוד הנוהל

נוהל זה מיועד למהנדסים, אדריכלים ומתכננים אשר מגישים בקשה לרשיון עבור בעלי עסקים שמנהלים עסקים טעוני רישוי.

עליונות החוק

בכל מקרה של חוסר, הבדל או שוני בין נוהל זה לבין נוסח החוק התקנות הצווים או ההוראות הכלליות שנקבעו על פי חוק, יקבעו הנוסחים המקוריים של החוק התקנות הצווים וההוראות הכלליות, ויהיו עליונים ביחס לנוהל זה ונספחיו.

חזקת בקיאות בחוק

חזקה על מהנדס, אדריכל ומתכנן שמגיש בקשה לרשיון לעסק או היתר לפי חוקי עזר לגבעתיים, שהוא בקיא בחקיקה לפרטיו, בתקנות בצווים בהוראות ובנהלים הרלוונטיים.

הבקשה והנספחים

 • הבקשה לרשיון עסק כוללת עפ"י חוק את המסמכים והפרטים הבאים
 • תכניות רשיון עסק. (מצורפות הנחיות המיועדות למהנדס, אדריכל ומתכנן).
 • חוזה: דף ראשון הכולל את פרטי הצדדים ודף אחרון בו מופיעות חתימתם.
 • יפוי כח מאת היוע"מש/ מנכ"ל/ בעל העסק, בו מתמנה מגיש הבקשה לרשיון .
 • על מגיש הבקשה ללוות את תהליך הרישוי עד לקבלת הרישיון.
 • חברה בע"מ: תעודת רשם החברות בצרוף פרוטוקול מינוי מנכ"ל החברה ופרטיו האישיים.
 • יצורפו מסמכים ופרטים נוספים בהתאם לצורך, כמו פרשה טכנית לבתי אוכל, חוות דעת מקצועית.
 • תשלום אגרה.

הגשת הבקשה ונספחיו

הבקשה והנספחים יוגשו כחטיבה אחת למחלקת רישוי עסקים בשעות הקבלה.חתימת בעל העסק או מיופה הכח מטעמו ותשלום אגרה בגובה הקבוע בחוק, יבוצעו במעמד הגשת הבקשה והנספחים כחטיבה אחת. בקשת הרשיון ופרטי המבקש יוקלדו למערכת האוטומציה במזכירות המחלקה.

 

הנחיות המחלקה למגיש תוכנית רשיון עסק

כללי

תכניות רשיון עסק מוגשות עפ"י חוק כנספח לבקשה לרשיון לניהול עסק.

התכניות מתארות את המצב הפיסי של העסק בפועל. הן כוללות את התשתיות והציוד, החלוקה הפנימית למדורים, הסידור הפנימי של הריהוט, ציוד, מתקנים, מדפים וכן החלוקה הפנימית כמו משטחי מכירה, מחסן, פירוט סוגי הפריטים ומיקומם בשטחי העסק.

מה נכלל בתכניות

 • דף ראשון - לנוחותך מצורפת להלן דוגמה.
 • תרשים הסביבה - המגרש יודגש בקו עבה.
 • תרשים המגרש כולל צנרת ותאי ביקורת. מיקום מדויק של העסק מודגש.
 • תכנית קומת החנויות – החנות, השירותים הסניטריים השייכים לחנות וביתן האשפה ומיחזור פסולת מודגשים. ק.מ. 100 : 1
 • תכנית העסק-כולל חלוקה פנימית, סידור פנימי מפורט .איוורור ומיזוג. 1:50
 • שני חתכים.
 • תכנית השירותים 50 : 1. - להראות אוורור, חיפוי קירות, כיור. לתת חתך.
 • תיק צהוב

עסקים המפעילים אמצעי בישול/טיגון, יצרפו מפרט של האמצעים לקליטת ריחות כולל הסכם תחזוקה.

עסקים הפולטים רעש, יצרפו מפרט האמצעים לבידוד ומניעת רעש וחוו"ד מוסמכת אחר ביצוע.

איפה נמצא תיק הבנין ?

תיק הבניין נמצא באגף ההנדסה ואנשי ההנדסה ישמחו לסייע לך בחומר הרלוונטי הדרוש לך. כ"כ תוכל להעתיק את תרשימי הסביבה, המגרש, חתך קומת החנויות ותכנית העסק הרלוונטי מתוך תכניות הבניין המאושרות באמצעות מכונות הצילום שבאגף ההנדסה.

אגף הנדסה: ברח' שינקין 2, קומה א', טלפון : 5722237

יש בעיה הנדסית - מה לעשות ?

אם תגלה אי התאמה בין המבנה בפועל לבין המאושר בתכניות הבניין המאושרות או בהיתר, כגון : תריסי גלילה, גלריה לא מאושרת או מידות לא מתאימות וכיו"ב, תוכל לקבל הדרכה באגף ההנדסה כיצד עליך לטפל בבעיה. במקרה כזה, עליך ללוות אישית את הטיפול עד לקבלת אישור הנדסי סופי על גבי תכניות רשיון העסק.

הערה

התכניות צריכות להיות ערוכות עפ"י חוק ויש לעמוד בלוח הזמנים להגשת התכניות ולהתאמת העסק לתנאים המיוחדים הקבועים בתקנות רישוי עסקים. בכך, יתקצר משך זמן הרישוי, יימנעו קנסות ואי נעימות והעסק יפעל בהתאם לתנאי החוק.

טיפים אחדים בנושא רישוי עסקים

כללי

 • מבררים ומוודאים שניתן לקבל רשיון לפני התחייבויות כספיות.
 • מגישים בקשה לרשיון ומקבלים תשובה עקרונית חיובית.
 • מבצעים דרישות.
 • מקבלים רשיון.
 1. מבררים
  לפני כניסתך להתחייבויות, כדאי שתברר במחלקת רישוי עסקים את התנאים והדרישות של גורמי הרישוי. תוודא שניתן לקבל רשיון לעסק הספציפי בכתובת המסוימת בהיבט של עמידה בדיני התכנון והבניה. בדוק מהם התנאים? ומהן הדרישות? לעיתים תגלה שהמקום לא מתאים או אף קיים לגביו צו סגירה. אינך יכול לדעת אלא אחרי הברור במשרדי המחלקה.
 2. חתימת חוזה
  רק אחרי שהשלמת את הברורים והגעת למסקנה שניתן להוציא רשיון לעסק ותוכל לעמוד בתנאים והדרישות תוכל לשקול להתחייבויות.
  טיפ - לפני התחייבות חוזית וודא במשרדי המחלקה שהעסק שבכוונתך לפתוח מתאים לדינים ולדרישות, ותימנע מראש ממצב לא נעים.
 3. הגשת הבקשה והנספחים כולל תכניות
  דאג לקבל תחילה תכנית של סידור פנימי וחלוקה פנימית מאושרת, על מנת שתוכל להכין את העסק לביקורת כנדרש. הגשת הבקשה לרשיון בצרוף הנספחים הנלווים, אגרת הגשת בקשה, קבלת הבקשה והנספחים לטיפול .
  טיפ - כדאי להשקיע בעסק רק אחרי קבלת תכנית סידור פנימי מאושרת. הסידור הפנימי והחלוקה הפנימית, התשתיות ומיקומם חייבים באישור מוקדם.
 4. ביצוע דרישות
  ביצוע חלוקה וסידור פנימי של העסק. לעתים נדרשת גם תוספת של אמצעים ואביזרים לפי סוג העסק, כמו קולטים, משטחים, מתקנים, צנרת, קרמיקה, קירות פנימיים ועוד. בצע כל אלה עפ"י תכנית מאושרת ובהתאם להנחיות. שתקבל בכתב, ובלוח הזמנים שנקבע לך.
  טיפ - ביצוע חלוקה פנימית סידור פנימי, או התקנת אמצעים ואביזרים, רק לפי האישורים בכתב. שינויים על דעת עצמך, תידרש לשנות לפי ההוראות
 5. קבלת הרשיון
  עתה נותר לך לקבל את הרשיון ולפעול עפ"י התנאים המצורפים או שיצורפו אליו.בהצלחה!!!  

הנחיות לעריכת תכנית היתר להעמדת שולחנות בחזית בית קפה

 
לצפיה במדריך לרישוי הצבת שולחנות וכסאות על המדרכה - לחצו כאן
לצפיה בהנחיות הוצאת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב הסמוך לעסק מסוג בית אוכל לפי צו רישוי עסקים לחצו כאן

כללי

תכנית היתר העמדת שולחנות כסאות ושמשיות על המדרכה מוגשת כנספח לבקשת היתר.

מה לתאר ?

בתכנית יש לתאר את חזית העסק והמצב הפיסי של המדרכה ממול וסביבת העסק, לרבות עמודים, גומות ועצים, ספסלים וכל מה שקיים על פני שטח המדרכה. נדרשים מעברים חופשיים ברוחב 2 מטר לפחות. סימון מסגרת השטח המבוקש בנוכחות מפקח ממחלקת רישוי עסקים. בתוך המסגרת ייכללו שולחנות, כסאות, שמשיות ואדניות. מידות המדרכה, המסגרת המבוקשת ומתן חישוב השטחים.

מה נכלל בתכנית ?

 1. דף ראשון - לנוחותך מצורפת דוגמה.
 2. תרשים הסביבה - המגרש יודגש בקו עבה.
 3. תכנית קומת החנויות 1:100 החנות והמסגרת המבוקשת יודגשו.
 • תכנית 1:50 כולל: חזית החנות והחנויות הסמוכות, המדרכה ,המכשולים על המדרכה.
 • רוחב המדרכה, מרחק חזית החנות מכל מכשול
 • מסגרת השטח המבוקש: מרחק מחזית,משפת המדרכה ומידות המסגרת
 • חישוב שטח מסגרת השטח המבוקש.

במצבים מיוחדים

יידרש הוספת פרטים בתכנית.

ביצוע

הביצוע: בהתאם לתכנית המאושרת .

שינויים: באישור מראש   ​

רוכלות

הוראות בעניין רישוי עסקים מסוג "רוכלות" בתחום עיריית גבעתיים

משחקים

הוראות בעניין רישוי עסקים מסוג "משחקים" בתחום עיריית גבעתיים

הגבלת רעש - אירועים תחת כיפת השמיים

הנחיות בנושא רעש עסקים ואירועים במרחב הציבורי

עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף

יצוין כי על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין.

רשימה זו נכונה ליום הפרסום בלבד והיא תעודכן מעת לעת.

ניתן לקבל את הרשימות המעודכנות במשרדי המחלקה לרישוי עסקים.

אין בשימוש באמור ברשימה זו/או בנובע ממנו כדי לחייב את העירייה

עסקים בעלי רישיון 20-01-2020

 

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה