בעקבות התיקון לפקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2022, בספר החוקים התשפ"ב (עמוד 668) המתקן את פקודת העיריות [נוסח חדש] ומוסיף לה סעיפים המסדירים את התקשרות העירייה עם חברת גבייה, הרינו מתכבדים להביא לידיעת הציבור כדלקמן:

אמות מידה לביצוע הליכי גבייה על ידי חברת גבייה:

  • קובץ אמות מידה לביצוע הליכי גביה ע"י חב' גביה (מלאון): לחצו כאן

  • קובץ אמות מידה לביצוע הליכי גביה ע"י חב' גביה (מילגם): לחצו כאן

  • לצפייה בקובץ המונגש: לחצו כאן

 
ועדת האישורים העירונית – הודעה על אישור והסמכת עובדי חברות גביה מטעם עיריית גבעתיים: לחצו כאן
 
דרכי הגשת תלונות נגד חברת גבייה ועובדיה

בהתאם לסעיף 330 טז (ד) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ניתנת בזאת הודעה לגבי דרכי הגשת תלונות נגד חברת הגבייה עמה התקשרה עיריית גבעתיים ואופן בירורן:

תלונה נגד עובד חברת הגבייה ו/או נגד חברת הגבייה תוגש לוועדת האישורים העירונית באמצעות דוא"ל לממונה פניות הציבור, מר גיא רוכמן, למייל שכתובתו: pniyotg@givatayim.muni.il.

בירור התלונות יתבצע בהתאם להוראות סעיף 330 טז לפקודת העיריות [נוסח חדש] ועל פי כל דין.