כללי

עיריית גבעתיים יחד עם מנהל התכנון במשרד הפנים מקדמים הכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר לשנת היעד 2040. התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות משרד נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ, בליווי אגפי העירייה ובשיתוף עם תושבי העיר.

מטרתה של תכנית המתאר הכוללנית לגבעתיים היא להסדיר את התפתחות והתחדשות העיר בהתאם לגידול האוכלוסייה והצרכים החזויים באמצעות קביעת השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל העיר.

תכנית המתאר ממנפת את תהליך ההתחדשות של המבנים, המרקם והתשתיות ליצירת עיר אינטנסיבית, תוססת וירוקה, תוך שמירה על האווירה השכונתית הקהילתית הקיימת וערכים מקומיים ייחודיים נוספים.

הפיתוח המוצע מאזן בין מרקמים שונים בעיר. את האזורים האינטנסיביים ביותר, הן בנפח והן בערוב השימושים, ממקמת התכנית מסביב למוקדי תחבורה ציבורית קיימים ועתידיים: תחנת הרכבת סבידור מרכז, ציר השלום-אלוף שדה, דרך בן גוריון וסביב תחנות המטרו ברחוב כצנלסון.

העקרונות המוצגים בתכנית מבטאים ראייה הוליסטית כוללת ומעמיקה ומתייחסים למגוון רחב של היבטים כגון אופי הרחובות, שטחי הציבור, המרקם הבנוי, הכלכלה העירונית, תנועה וחניה ועוד.

תוצרי הליך השיתוף עם התושבים, שליווה את הכנת התכנית, הוטמעו בתכנון המוצע. לפירוט על הליך השיתוף ניתן לקרוא בהמשך.

תכנית המתאר מחלקת את העיר לאזורי תכנון ומגדירה את כללי ההתחדשות בכל אזור: אזורים בהם ההתחדשות תהיה במתחמים לפינוי בינוי, אזורים בהם ההתחדשות תהיה במגרש בודד, אזורים בהם תתאפשר בחירה בין התחדשות מתחמית והתחדשות מגרשית ואזורים שישמרו על המרקם הקיים. עבור מתחמי פינוי בינוי מגדירה התכנית הוראות להכנת תכנית מפורטת.

לצפייה בסרטון הסבר על גבעתיים 2040 

 

גבולות התכנית

תכנית המתאר הכוללנית חלה על כל תחום השיפוט של העיר גבעתיים.

 

סטאטוס התכנית

התכנית הומלצה להפקדה בוועדה המקומית בתאריך ה-19.02.2020. לצפייה בהחלטת הוועדה לחצו כאן

התכנית אושרה להפקדה, לאחר שתתוקן ובתנאים, על ידי הוועדה המחוזית בתאריך ה-19.09.2022. לצפייה בהחלטת הוועדה לחצו כאן

 

מסמכי התכנית

לצפייה במסמכי התכנית באתר של מינהל התכנון  לחצו כאן

המסמכים הם מסמכי התכנית כפי שנקלטו וטרם עודכנו בהתאם להחלטת הועדה המחוזית.

 
שיתוף הציבור בהכנת תכנית המתאר

תכנית המתאר לוותה בתהליך שיתוף ציבור במטרה לייצר תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים. במהלך השנים 2015-2016 נערכו מפגשים פומביים וקבוצות עבודה לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור. במפגשים עודכן הציבור בדבר הכנת התכנית, נשמעו עמדות התושבים אודות המצב הקיים בעיר ותמונת העתיד שלהם עבורה, הוצגו מסקנות ותוצרי הלימוד ובהמשך הוצג החזון המתגבש וחלופות התכנון המרכזיות. כמו כן הוצגו חומרי התכנון ומסמכי התכנית בגרסה שהומלצה להפקדה בוועדה המקומית במסגרת האתר העירוני.

לצפייה במצגת מפגש תושבים 27.12.2015

לצפייה במצגת מפגש תושבים 14.07.2016

 

שאלות ותשובות על תכנית מתאר כוללנית

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית לעיר היא תכנית הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של יישוב לשנים הבאות. התוכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע (מגורים, תעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ואחרים), וקובעת לגביהם הוראות כלליות המנחות את התכנון המפורט. התכנית הינה תכנית כוללת ולכן לא ניתן להוציא מכוחה היתרים.

התכנית מגדירה כמה תושבים יחיו בעיר בעתיד. התכנית מייעדת שטחים פיסיים לכל צרכי התושבים (הקיימים והעתידיים), היכן לגור, לבלות, לקנות, ללמוד, לעבוד וכדומה. תכנית מתאר כוללנית, כשמה כן היא, היא תכנית מתארת, כלומר תכנית שמביטה מלמעלה ולא נכנסת לרמת הבית הבודד. תכנית זו עוסקת בסוגיות חשובות מאוד לעיר כגון: זהותה ואופייה של העיר מול מגמות הפיתוח וההתחדשות העירונית, היקפי אוכלוסייה צפויים והיקפי מגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים, מערך השטחים הפתוחים ומבני הציבור המשרתים את הקהילה, מערך התשתיות בעיר כמים, ביוב, ניקוז ועוד, נושאים סביבתיים, כולל מפגעי זיהום אויר ורעש ועוד.

מה הם שלבי הכנת תכנית מתאר?

שלב התכנון:

  1.  דוח מצב קיים - צוות התכנון לומד את המצב הקיים בעיר בכל ההיבטים הרלוונטיים (תחבורה, מגורים, סביבה, תיירות, מסחר ותעסוקה, מבני הציבור, נוף ומורשת ועוד).  מתקבלת תמונת מצב של הסוגיות המרכזיות שיש לטפל בהן ומהן ההזדמנויות המרכזיות אותן אפשר לנצל.
  2.  גיבוש חזון - צוות התכנון בסיוע התושבים מגבשים תמונת עתיד/חזון – כיצד תראה העיר בעתיד. החזון מגדיר לאן רוצים להגיע ביחס לסוגיות התכנון המרכזיות שהוגדרו בשלב הקודם. בשלב זה נקבעות גם מטרות התכנית ויעדיה.
  3.  חלופות תכנון - צוות התכנון  מפתח חלופות, כלומר כמה דרכים שונות כדי להשיג את המטרות שנקבעו קודם. החלופות מוצגות להנהלת העיר ותושביה ונבחרת חלופה.
  4. הכנת מסמכי תכנית -  צוות התכנון מפתח את החלופה הנבחרת ומכין עבורה מסמכי תכנון.

שלב אישור התכנית:

  1. מסמכי התכנית מוגשים לוועדות התכנון.
  2. הועדה המקומית דנה בתכנית וממליצה לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בכפוף להערותיה.
  3. הוועדה המחוזית דנה בתכנית ומחליטה להפקיד את התכנית בכפוף להערותיה.
  4. התכנית מופקדת ומפורסמת לציבור לצורך הגשת התנגדויות. לציבור ניתן מועד מוגבל להגשת התנגדויות.
  5. הועדה המחוזית דנה בהתנגדויות שהוגשו ומחליטה האם יש לעדכן את מסמכי התכנית בהתאם.
  6. תיקון מסמכי התכנית, פרסומם ומתן תוקף לתכנית.

 עם אישור התכנית היא מקבלת תוקף של חוק מחייב.

מה ההבדל בין תכנית מתאר כוללנית לתכניות אחרות?

חשוב להבין כי תכנית מתאר כוללנית לעיר כפופה לתכניות גדולות יותר שנמצאות "מעליה" במדרג התכניות, כאלו של האזור -  תמ"מ, תכנית מתאר מחוזית, או של כל המדינה - תמ"א, תכנית מתאר ארצית. תכניות גדולות כאלה קובעות לעיר חלק מכללי המשחק.

"מתחת" לתכנית מתאר כוללנית לעיר יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה וקובעות מה יקרה בשכונה או אזור מצומצם, לדוגמא –תכנית מפורטת למתחם לפינוי ובינוי או תכנית מפורטת לאזור תעסוקה. תכניות אלו יהיו כפופות לתכנית המתאר הכוללנית.

מה היא תכנית מפורטת - תב"ע?

תכנית מפורטת, או בכינויה הנפוץ תכנית בניין עיר, תב"ע, היא תכנית המפרטת את תכנית המתאר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התכנית את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה הבניינים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

מה הם ייעודי קרקע?

הגדרת סוג הפעילות הכללי שיתקיים בשטח מסוים, למשל: מגורים, מסחר, תעסוקה, בניינים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד. הייעוד מסומן בתשריט התכנית על פי מקרא מקובל. בהוראות התכנית מפורטים המאפיינים לכל ייעוד ואלו שימושים מותרים בו.

מהם שימושים מותרים?

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד  מגורים יתכן ויותרו גם שימושים נוספים כגון חזית מסחרית, משרדים, שטחי ציבור מבונים ועוד.

מהו תשריט התכנית?

אחד ממסמכי התכנית. התשריט הוא מפה המראה את שטח התכנית ועליה מסומנים תאי השטח וייעודי הקרקע המוצעים בתכנית אשר מיוצגים על ידי צבעים שונים והוראות נוספות. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון. תשריט התכנית מראה את המצב המוצע.

מה הן הוראות התכנית?

הוראות התכנית המכונות לפעמים גם "תקנון", הן החלק המילולי של מסמכי התכנית. בהוראות התכנית מפורטות כל ההוראות, המגבלות והזכויות שהתכנית קובעת. כלומר, מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

מהי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה?

מוסד התכנון האחראי על תחום התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורכבת מנבחרי ציבור וחברי סגל מקצועי. ועדה זו היא המוסמכת לדון בתכנית ולהמליץ על אישור תכנית המתאר המקומית בפני הוועדה המחוזית. סמכויות הועדה קבועות בחוק.

מהי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה?

מוסד התכנון האחראי על תחום התכנון והבניה במרחב התכנון המחוזי. הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר הכוללנית. סמכויות הועדה קבועות בחוק.