כללי

עיריית גבעתיים ומינהל התכנון מחוז תל אביב מקדמים הכנת תכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 בעיר. התכנית נערכה על ידי משרד נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים, בליווי אגפי העירייה, במקביל להכנת תכנית המתאר הכוללנית, שנערכת גם היא על ידי משרד זה, ובתאום בין שתי התכניות.

מטרת תכנית זו היא לאפשר חיזוק בניינים בפני רעידות אדמה במסלול חיזוק ועיבוי או במסלול הריסה ובניה. עקרונות התכנית מבטיחים כי בד בבד עם הגידול הצפוי באוכלוסיית העיר וציפופה יישמרו, ואף יעלו, איכויותיה העירוניות. בהתאם נקבעו היקף תוספת הזכויות והוראות הבינוי תוך תשומת לב למרחב הציבורי ושמירה על קנה המידה האנושי. תוספת יחידות הדיור מכוח תכנית זו נקבעה בין היתר על בסיס בדיקות כושר הנשיאה של מערכות התנועה, החניה ושטחי הציבור בגבעתיים.

מדובר בתכנית מפורטת שתגדיר את אופן יישום הוראות תמ"א 38 במרחב התכנון של גבעתיים,  תוך פרוט זכויות הבנייה, המגבלות, הוראות הבינוי ועוד, כל זאת בהתאם לאופייה הייחודי של העיר. הזכויות הניתנות מכוח תכנית זו הינן זכויות מוקנות ובכך מייצרת וודאות. תכנית זו הינה תכנית מפורטת ומכוחה ניתן להוציא היתרי בניה. אישור התכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 הוא בסמכות הועדה המחוזית.

התכנית קובעת הוראות בהתאמה בחלקי העיר והרחובות השונים, בהתאם למאפייניהם והערכים הייחודים להם,  כגון שמירה על המבטים מגבעת קוזלובסקי. ההוראות עוסקות בנפח ובגובה המותרים לבנייה, קווי בניין, תוספת יחידות דיור, עיצוב אדריכלי, תקני חניה, פיתוח ועוד.

 

גבולות התכנית

תכנית זו תקפה לכל תחום העיר גבעתיים, באזורים הרלוונטיים להתחדשות מגרשית, וחלה על מגרשי מגורים בלבד, עליהם בנויים מבנים העונים לקריטריונים במצטבר, על פי תמ"א 38: בנייני מגורים שנבנו לפני 1980, שגובהם עולה על 2 קומות ושטחם הכולל עולה על 400 מ"ר (עיקרי ושירות).

 

סטטוס התכנית

הועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית בדיון בתאריך ה-15.05.2019. לצפייה בהחלטה לחצו כאן 

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית בדיון בתאריך ה-12.07.2021. לצפייה בהחלטה לחצו כאן

התכנית הופקדה ופורסמה להתנגדויות. לצפייה בנוסח הפרסום לחצו כאן

שמיעת ההתנגדויות בוועדה המחוזית התקיימה בתאריכים 06.03.2023.

לאחר ששמעה את המתנגדים, את נציגי הוועדה המקומית ומגישת התכנית ודנה בכל אלו, פירסמה הוועדה המחוזית ב03.05.2023, שינויים אותם היא שוקלת לערוך בתכנית בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק. לצפייה בהחלטה לחצו כאן

 

מסמכי התכנית

לצפייה במסמכי התכנית באתר מינהל התכנון לחצו כאן

 

מדיניות איחוד חלקות

בהחלטת הועדה המקומית מתאריך ה-29.06.2022 אושרה מדיניות איחוד חלקות המורכבת ממערכת קריטריונים מושכלת, שתהווה כלי לקבלת החלטות של הוועדה המקומית בנושא ובכך תגביר את השקיפות והוודאות בצד מתן מענה תכנוני יעיל ומיטבי. 

לצפייה בהחלטת הועדה המקומית מתאריך ה-29.06.2022 לחצו כאן

 

החלטות קודמות של הועדה המקומית בנושא המדיניות לתמ"א 38 בגבעתיים

לצפייה בפרוטוקול הוועדה המקומית מתאריך 17.07.2019 לחצו כאן

לצפייה במסמך החלטות הוועדה המקומית מתאריך 02.01.2019 לחצו כאן

לצפייה בפרוטוקול הוועדה המקומית מתאריך 02.01.2018 לחצו כאן

 

שאלות ותשובות על תמ"א 38

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מהי תמ"א 38 ?

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. פרויקט מכוח תמ"א 38 נעשה לרוב בבניין יחיד, ותכליתו לשפר את עמידות המבנה מפני רעידות אדמה. הפרויקט מתבצע באמצעות חיזוק ועיבוי של הבניין הקיים והרחבתו (תיקון 1 ותיקון 3 לתמ"א), או על ידי הריסת המבנה הקיים ובנייתו מחדש (תיקון 2 לתמ"א). הזכויות בתמ"א הן זכויות מותנות (סעיף 22 לתמ"א 38). התכנית מפורטת ומכוחה ניתן להוציא היתרי בניה.

זכויות מותנות/זכויות מוקנות

זכויות הבנייה מתוקף תמ"א 38 הן זכויות מותנות ולא זכויות מוקנות, כלומר לרשות המקומית שמורה הזכות שלא להתיר את מימוש זכויות הבנייה, כולן או חלקן, בכפוף למכלול שיקולים, לפי נימוקים שתיתן הוועדה המקומית ויירשמו בפרוטוקול.

מהי תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38?

סעיף 23 לתמ"א 38 "מצא מוסד תכנון כי יש צורך להתאים את הוראות תכנית זו למאפייני ישוב או חלקים ממנו , יהיה מוסמך לאשר תכנית מפורטת שמטרתה חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, על פי הוראות תכנית זו וכמפורט להלן: בתכנית מפורטת כאמור ניתן לקבוע כי יחולו בתחומה רק חלק מהוראות תכנית זו, או לקבוע הוראות שונות מהקבוע בתכנית זו בעניינים המפורטים להלן: שטחי בניה, יחידות דיור, גובה בניה, קווי בניין, עיצוב אדריכלי ותקני חניה." (מתוך תמ"א 38/ 3/א, סעיף 23- תכנית מפורטת לחיזוק מבנים)

מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, רשות מקומית רשאית ליזום תכנית מפורטת שתגדיר את אופן יישום הוראות התמ"א במרחב התכנון שלה,  תוך פרוט זכויות הבנייה, המגבלות, הוראות הבינוי ועוד וכל זאת בהתאם בהתייחס לאופייה הייחודי של אותה רשות. הזכויות הניתנות מכוח תכנית זו  הינן זכויות מוקנות ובכך מייצרת וודאות. תכנית זו מפורטת ומכוחה ניתן להוציא היתרי בניה. אישור התכנית הוא בסמכות הועדה המחוזית.

מה תוקפה של תמ"א 38?

בהחלטת המועצה הארצית מתאריך ה-05.11.2019 נקבע סיומה של תמ"א 38 ביום 1.10.2022. לצד קביעת הוראות מעבר והוראות נוספות, נקבע בהחלטה שפקיעתה של התמ"א אינה גוררת אחריה את פקיעתן של תכנות שאושרו מכוחה ובכלל זה תכניות שאושרו מכוח סעיף 23 לתמ"א 38.

בתחילת חודש אפריל 2022 הוחלט בדיון במועצה הארצית להאריך את תוקפה של תמ"א 38 בשנה נוספת ונקבע סיומה של תמ"א 38 ביום 1.10.2023.

ביום ה- 20.04.2023 הוחלט בדיון במועצה הארצית להאריך את תוקפה של תמ"א 38 בשנה נוספת ונקבע סיומה של תמ"א 38 במרחב התכנון של העיר גבעתיים ביום 29.02.2024, בכפוף למפורט בהחלטה. לצפייה בהחלטה לחצו כאן

מה יהיה גורל התכנית לפי סעיף 23 לאחר פקיעת תוקף תמ"א 38?

בהחלטת המועצה הארצית מתאריך ה-05.11.2019 בדבר עתידה של תמ"א 38, מצוין כי רשויות אשר להן תכניות לפי סעיף 23 מאושרות או בהליך קידום, יוכלו להמשיך לקדם בקשות להיתר לפי התכנית בכפוף לנדרש על פי החוק.

מי הגורם בעירייה המטפל בבקשות לתמ"א 38?

אגף הרישוי במינהל ההנדסה בעיריית גבעתיים הוא הגורם המטפל בבקשות להיתר מכוח תמ"א 38. לאגף הרישוי באתר העירוני לחצו כאן.

מידע לגבי התארגנות דיירים בנציגות לצורך קידום פרויקט תמ"א 38 בבניין שלהם, חקיקה וזכויות בהתחדשות עירונית ועוד ניתן למצוא בעמוד במדריכים ומידע באגף להתחדשות עירונית באתר העירוני. לצפייה לחצו כאן.

מדריך תמ"א 38 מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מדריך תמ"א 38- מורה נבוכים לבעלי דירות המבקשים לבצע פרויקט תמ"א 38 מטעם של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.  לצפייה לחצו כאן.