את הארנונה מחשבת העירייה על פי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו.

המדידה תתבצע על פי מי שהוסמך לכך והוא יוכל להיכנס בעת סבירה לנכס כדי לבצע את שליחותו.

המודד יעביר את הממצאים לאחר מכן לעירייה.

נוהל מדידות לצרכי ארנונה: לחצו כאן