ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עירית גבעתיים  לעניין המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית גבעתיים (להלן "עיריית גבעתיים" או "העירייה") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד העבודה והרווחה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] ראה  אתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי").

בנוסף להנחיות שמפרסמים משרדי הממשלה המוגדרים "כנותני אישור" חלות על העסקים גם הנחיות ותקנות משרדי ממשלה נוספים המוגדרים בצו רישוי עסקים כ"חיקוק אחר" ואשר אישורם של אותם הגורמים מהווה תנאי מוקדם לקבלת הרישיון. עם הגשת הבקשה לרישיון תקבל מרשות הרישוי את דרישות הגורמים השונים וביניהם גם את דרישות גורמי "החיקוק האחר"

אל המפרט הארצי מתווסף "המפרט האחיד הרשותי",של עיריית גבעתיים.

בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים לפריטים/סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 :

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית גבעתיים

מספר פריט 

​תיאור פריט
1.1​ ​בית מרקחת
​1.7 ​מעבדת שיניים
​2.1 ה' ​גז - תיקון מכלים
2.2​ א' ​דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק
​3.1​ ​בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.4​ ג' ​חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- מכירתם
​3.6 ב' ​עיבוד פסדים
​4.2 א' ​בית אוכל - בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
​4.7 א' ​קיוסק
​4.8 ​משקאות משכרים - פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
5.1​ ב' ​אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- איסופה, הובלתה
​5.3 ג' ​שפכים וקולחין - הובלתם במכליות
​6.9 ב' ​רוכלות בעסוק  הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
​6.9 ​רוכלות אחרת
​7.5 ​מכון כושר  ששטחו גדול מ- 800 מ"ר
​8.9 א' ​מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
8.9 ד' מוסך, תיקון תקרים
8.4 ב'​​ הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית​​
9.1 ב'​ ​ מטוו ירי
10.8​ ב' איסוף חומרי חיטוי או ניקוי שלא לצורך מכירה​

 

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית גבעתיים.

המפרט האחיד של עיריית גבעתיים מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו -"דרישות פרטניות מעסקים".

בנוסף להנחיות שמפרסמים משרדי הממשלה המוגדרים "כנותני אישור" חלות על העסקים גם הנחיות ותקנות משרדי ממשלה נוספים המוגדרים בצו רישוי עסקים כ"חיקוק אחר" ואשר אישורם של אותם הגורמים מהווה תנאי מוקדם לקבלת הרישיון. עם הגשת הבקשה לרישיון תקבל מרשות הרישוי את דרישות הגורמים השונים וביניהם גם את דרישות גורמי "החיקוק האחר".

בעל עסק - בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים הבאים

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, ראה אתר ממשל זמין.

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של גבעתיים  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד הרשותי של גבעתיים  בפרק "דרישות פרטניות מעסקיםובמפרטים המיוחדים המצורפים לנוהל זה.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט.

מהו רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 קובע את החובה להוצאת רישיון עסק לכ- 200 סוגי עסקים המתנהלים במדינת ישראל.  החוק נועד להבטיח שמירה על הציבור והסביבה ומטרותיו מוגדרות כדלקמן:

 1. שמירה על איכות נאותה של הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 3. שמירה על בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים (העברתם לבני אדם) ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 5. שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

אילו עסקים נדרשים לרישיון עסק?

לא כל עסק נדרש להוציא רישיון על פי חוק רישוי עסקים. שר הפנים פרסם, על פי סמכותו בחוק רישוי עסקים, צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג- 2013, בו מפורטת רשימת כל העסקים החייבים ברישיון עסק לפי חלוקה ל 10 קטגוריות עיקריות:

 • קבוצה 1- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.
 • קבוצה 2- דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4- מזון.
 • קבוצה 5- מים ופסולת.
 • קבוצה 6- מסחר ושונות.
 • קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 • קבוצה 8- רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 • קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

העסקים הטעונים רישוי מכונים גם "פריטי רישוי".

כל העסקים טעוני רישוי ראה: צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ג - 2013 לרבות את הנתונים הבאים
 1. מספרו ברשימת העסקים הטעונים רישוי בצו נקרא- "מספר פריט הרישוי".
 2. שם ותיאור העיסוק הנכלל בפריט הרישוי.
 3. רשימת הגורמים שאישורם נידרש למתן רישיון. יש לשים לב כי ביחס לכל פריט רישוי יידרש אישורם של הגורמים, אשר בטור הרלוונטי להם מסומן + .
 4. עסקים היכולים לקבל רישיון בהליך מזורז הנקרא- "היתר מזורז" (היתר כאמור יכול ויינתן בטרם פתיחת העסק).
 5. עסקים שחלה לגביהם חובת פרסום "מפרט אחיד"  (הנחיות מקצועיות של כל גורמי הרישוי שיש למלא אותם בטרם מתקבל הרישיון וכן הנחיות לניהול העסק לאחר קבלת הרישיון).
 6. תוקף הרישיון שיוכל העסק לקבל. לכמה שנים יינתן הרישיון- "תוקף הרישיון".
 7. חוקים נוספים שיש לעמוד בדרישותיהם והמחייבים רישוי נוסף לעסק, בטרם מתן הרישיון. עמידה בתנאי חוקים אלו היא תנאי לקבלת רישיון -  "חיקוק אחר".

למה חשוב להוציא רישיון עסק?

 • הוצאת רישיון מבטיחה שהפעלת העסק, נעשית על פי דרישות החוק, ואינה פוגעת בציבור הלקוחות של העסק, עובדיו, ובסביבה בה הוא ממוקם. 
 • קיומו של רישיון מבטיח ללקוחותיו כי הוא נגיש גם לבעלי מוגבלויות.
 • מאחר וחוק רישוי עסקים הינו חוק שהעבירה עליו מהווה עבירה פלילית, הרי שהפעלת עסק הטעון רישיון, ללא רישיון עלולה לגרור הליכים משפטיים, קנסות, צווי סגירה מנהליים  ואף להביא לסגירתו הסופית בידי בית המשפט.
 • אנו נעשה כל שביכולתנו לסייע לך על מנת שלא תגיע לכך.
 • במקרים רבים, תוקף ביטוח העסק תלוי בכך שהוא פועל ברישיון. בהעדר רישיון, אם חס וחלילה יקרה אסון, הביטוח שבעל העסק רכש לא יהיה תקף.
 • גופים ציבוריים רבים, מתנים את השימוש בעסק בכך שיש לו רישיון כדין. גופים אלו לא יתקשרו עם העסק, לא ירכשו ממנו מוצרים ולא ישתמשו בשירותיו ללא רישיון. 
 • עסקים העוסקים ביצוא נדרשים על פי רוב להציג רישיון בפני הלקוחות של העסק לפני ההתקשרות עמו.

לסיכום- הוצאת הרישיון מבטיחה עסק איכותי יותר, נגיש יותר, ומגדילה את סיכויי הצלחתו.

תהליך הרישוי

 • מורכבותו של הליך הרישוי תלויה במורכבותו של העסק.
 • לגבי עסקים שונים נדרשים אישורים של משרדי ממשלה שונים, "נותני האישור", (על פי הסימון ב + בצו רישוי עסקים). כן יידרש אישור כי העסק מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה, ואישור גורמים שונים ברשות המקומית. הגורמים בהם מדובר ימסרו לך עם הגשת הבקשה לרישיון.
 • מדובר בתהליך חשוב וחיוני שיכול להיות גם מורכב וארוך.
 • אנו ממליצים לך, לא להקל ראש בהכנות הנדרשות לשם הוצאת הרישיון, ולהיערך לכך מבעוד מועד, עוד בשלב של התכנון הרעיוני לפתיחת העסק.
 • חשוב לדעת- לא תמיד ניתן לקבל רישיון לעסק מסוים במקום מסוים. על מנת שלא להיגרר למפח נפש והוצאות כספיות מיותרות ואף להליכים משפטיים- מומלץ  לבדוק את היתכנות קבלת הרישיון וההוצאות הכרוכות בכך, מבעוד מועד.
 • חשוב לדעת- גם אם ניתן , עקרונית, לפתוח את העסק בו אתה חפץ במקום שאתה חושב לנכון, הוצאת רישיון יכולה להיות כרוכה בהוצאות כספיות שרצוי ונכון לבדקן עוד בטרם תיכנס למחויבות לפתיחת העסק. 
 • תהליך הרישוי, מוגדר בצורה מפורטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א - 2000) .
 • חשוב לדעת- הליך הרישוי הוא תהליך מורכב שדורש להיעזר בבעלי מקצוע המתמחים ברישוי עסקים, לצורך הכנת והגשת הבקשה והתוכניות הנלוות אליה. לעיתים גם יידרש טיפול בנושאים השונים בהם תצטרך לטפל בתהליך הרישוי. לדוגמא: הכנת תכניות העסק למבנים פשוטים ( כהגדרתם בחוק התכנון והבניה) צריכה להיעשות על ידי "בעל מקצוע מוסמך" שהוא מהנדס אזרחי או אדריכל רישוי או הנדסאי בניין או אדריכלות. 

קבלת מידע בטרם תוגש הבקשה לרישיון עסק

מידע מוקדם במחלקת רישוי עסקים
 • במסגרת ההכנות לפתיחת העסק, ובמידה שנדרש לך מידע נוסף על המצוי במדריך זה,  תוכל לקבל מידע מוקדם במשרדינו. המידע יימסר לך על ידי אנשי צוות המחלקה לרישוי עסקים, מידע זה ניתן כשירות לבעלי העסקים, ללא כל עלות כספית.
 • במידה ואתה מבקש לקבל מידע מוקדם מאנשי הצוות- מומלץ לתאם פגישה מראש.
 • המידע שיינתן לך כולל את כל ההנחיות והטפסים לניהול תהליך הרישוי, מידע רלוונטי באשר לבעיות והכשלים הצפויים בתהליך בהתייחס לעסק המבוקש ומיקומו, מגבלות תכנוניות, מגבלות מדיניות עירונית ומגבלות הנוגעות למיקום המבוקש.
 • בנוסף לכך תוכל לקבל מידע תכנוני המתייחס למצבו התכנוני של המקום בו אתה מבקש לפתוח את עסקך, לתוכניות בניין עיר החלות על המקום ולמדיניות התכנונית באגף הנדסה והוועדה המקומית
 • חשוב לדעת- במידה והנך מבקש לקבל לידך מידע בדבר ניהול של עסק קיים,  או שידוע לך כי במקום נוהל בעבר עסק, תוכל לקבל במחלקת רישוי עסקים את הפרטים על העסק הקודם, האם הוא פועל ברישיון או לא, האם עסק זה יכול בכלל לפעול ברישיון, האם התנהלו כנגד העסק הליכים משפטיים והאם קיימים נגדו צווי סגירה שיפוטיים. במידה וכבר אושרה תוכנית של העסק הקיים- תוכל לקבל במשרדינו העתק ממנה ככל הניתן ועל פי המידע שימצא במחלקה.

מחלקת רישוי עסקים- פרטי ההתקשרות ושמירת קשר

מח' קידום ורישוי עסקים

כתובת: רחוב בן גוריון 182 גבעתיים
מען למכתבים: רח' שיינקין 6 גבעתיים 53009
שעות קבלה: ימים א-ה 08:00-10:00
יום ב אחה"צ 15:00-17:30

קבלת מידע תכנוני

מידע בדבר התוכניות החלות על העסק, ומידע בדבר חריגות בנייה או צווי הריסה שניתנו כנגד הנכס בו ממוקם העסק, ניתן לקבל במחלקת הנדסה בעירייה.

מידע תכנוני פורמאלי בדבר זכויות בניה ושימושים מותרים על פי התב"ע והיתר הבנייה. יש לבקש תיק מידע ממחלקת ההנדסה הוא כרוך בתשלום אגרה. ניתן גם לבדוק באם המידע קיים באתר האינטרנט של עיריית גבעתיים.

מידע ותקשורת ממחלקת הנדסה והוועדה המקומית:

קבלת קהל במשרדי אגף הנדסה והועדה המקומית גבעתיים:

כתובת: שינקין 2 גבעתיים
טלפון: 03-5722237
פקס:  03-5732976

מידע בדבר הליכים משפטיים המתנהלים או שהתנהלו ביחס לעסק

מידע ראשוני על הליכים משפטיים או מנהליים כנגד העסק ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים אך מידע אמין ומוסמך ניתן לקבל בשירות המשפטי של העירייה כמפורט בהמשך.
המידע בדבר צווי סגירה כנגד העסק על פי חוק רישוי עסקים והליכים משפטיים על פי חוק תכנון ובנייה ניתן לקבל בשרות המשפטי :

התובעת העירונית:

יעל נחמן, עו"ד
תובעת עירונית, יועמ"ש רשות החניה והפיקוח

כתובת: שיינקין 6 גבעתיים

מידע מוקדם מנותני האישור - "חוות דעת מקדמית" 
 • החוק מאפשר לך לקבל "חוות דעת מקדמית"  מהגורמים, שאינם העירייה,  אשר תיזקק לאישורם לשם קבלת הרישיון. אותם גורמים ימסרו לך בכתב את דרישותיהם המקצועיות לשם מתן אישורם לרישיון לעסקך.
 • קבלת "חוות דעת מקדמית" כרוכה בתשלום אגרה.
 • את הבקשה ניתן להגיש דרך מחלקת רישוי עסקים  או ישירות לגורם המקצועי הרלוונטי.
 • טופס בקשה לחוות דעת מקדמית ניתן לקבל במשרדינו או להוריד בקישור בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק.
 • לבקשה לחוות דעת מקדמית יש לצרף תכנית עסק  כשהיא  ערוכה וחתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. נזכיר כי הכנת תכנית עסק ותכנונו, הוא נושא מקצועי ולכן כדאי להיעזר בבעל מקצוע מנוסה הנחיות להכנת תכנית העסק מפורטות בהמשך הנוהל.
 • הגורם שמקבל בקשה לחוות דעת מקדמית ישיב עליה בתוך 30 יום ( הגורם רשאי לבקש הארכה של 30 יום נוספים באישור גורם בכיר במחוז.)
 •  עסקי מזון- בשל רגישות תחום עיסוק זה, לשכת הבריאות המחוזית מחוז תל אביב ממליצה  להגיש בקשה למידע מקדמי במיוחד בכל הנוגע לעסקים הקשורים במזון, כגון: מסעדות, בתי קפה, מרכולים, ומקומות ליצור מזון.
 • לשכת הבריאות המחוזית בתל אביב היא לשכת הבריאות האחראית על גבעתיים.
 • במחלקת רישוי עסקים ימסרו לך את הכתובת לפנייה לגורם המבוקש.

פרטים של משרדי מחוז תל אביב במשרד הבריאות: 

מהנדסת המחוז: ולרי פוהרילס אנג'​
כתובת המחוז: הארבעה 12 תל אביב
טלפון: 03-5634848
פקס: 03-5611532
דואר אלקטרוני: sviva@telaviv.health.gov.il

הגשת בקשה  לרישיון

המסמכים הנדרשים
 • בקשה לרישיון עסק תוגש למחלקה לרישוי עסקים.                 
 • לבקשה לרישיון יש לצרף את תכנית העסק שהוכנה ונחתמה על ידי "בעל מקצוע מוסמך". התוכנית תוגש ב 5 עותקים בצורת גרמושקה (תכנית רצף) ועוד עותק אחד נוסף בפורמט A4. (לצורך סריקה במחלקה). הנחיות להכנת התכנית בסעיף הבא.
 • מיהו בעל מקצוע מוסמך: מהנדס הנדסה אזרחית או אדריכל הרשומים כחוק, והנדסאי אדריכלות או הנדסה אזרחית הרשומים כחוק.
 • יש לעיין במפרט האחיד של נותני האישור הנוגעים לעסק המבוקש והמפרט של העירייה  לגבי העסק הספציפי כדי לדעת אם יש עוד מסמכים שצריך לצרף.
 • עם הגשת הבקשה לרישיון, ולאחר שהיא תיבדק ותאושר על ידי עובדי המחלקה, תקבל אישור על הגשת הבקשה לרישיון.  באישור זה יפורטו פירטי העיסוק של הבקשה לרישיון כפי שצו רישוי עסקים מגדיר אותם כולל המספר הסידורי של הפריט בצו ("פריט הרישוי").
 • מחלקת רישוי עסקים מעבירה את בקשתך לגורמים שאישורם נדרש על מנת לתת לך רישיון עסק.
 • עובדי המחלקה יסבירו לך את תהליך הרישוי הצפוי לבקשה שלך. לאילו גורמי רישוי הבקשה מועברת- משרדי ממשלה וגורמי רישוי עירוניים שאישורם נידרש. כן יוסבר לך מי הגורמים שיערכו ביקורת בעסק וימסרו לך דרכי התקשורת עם כל אחד מהם, כך שתוכל לעקוב אחרי תהליך הרישוי.

חשוב לדעת-  אישור על הגשת בקשה אינו מהווה רישיון עסק ולא בא במקומו.

לבקשה יש לצרף: ארבעה עותקים של תכניות הנדסיות/סניטריות ( גרמושקה) ועוד עותק אחד בפורמט A4 לצורך סריקה במחלקה חתומות על ידי " בעל מקצוע מוסמך", ( רשום ומורשה כחוק) מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל.

העותקים כוללים את הפרטים הבאים:

גוש, חלקה, כתובת העסק, שם/שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א)
 • מפה מצבית בקנ"מ 1:2500 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א)
 • תכנית העסק בקנ"מ 1:100 סעיף 14 (א) בבתי אוכל בקנ"מ 1:50

בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדר שירות ומחסן.

מסמכים נוספים:

 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זכרון דברים.
 • ת.ז בעל העסק.
 • תאגיד/חברה- מסמכי החברה, מסמך עו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים ( בהתאמה ) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג( למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן לעסקים בתחום המזון.
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מורשה נגישות.
 • תשלום אגרה.

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.                                                                                                    

לפני הגשת הבקשה מומלץ
 • לקבל הסבר על הליך הרישוי.
 • מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.
 • מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.
 • לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?

בעת פתיחת עסק חדש

במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:

 • הגדלת או הקטנת השטח
 • שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק
 • תוספות לסוגי העיסוקים או שינויים בפריטים
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד
 • סגירת העסק מחייבת מתן הודעה כתובה למחלקת רישוי עסקים

תוכנית עסק

על פי התקנות, לבקשה לרישיון עסק והן לבקשה לקבלת חוות דעת מקדמית יש לצרף את תוכניות העסק, הנדרשות בחוק, שהן- תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית העסק.

מהי תוכנית העסק

תכנית העסק היא תכנית הנדסית, מקצועית ובטיחותית של העסק הערוכה וחתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך", שהוא מהנדס אזרחי או אדריכל הרשומים אצל רשם המהנדסים והאדריכלים או בשירותי הנדסאי הנדסה אזרחית או הנדסאי אדריכלות לגבי עסקים הפועלים  "במבנים פשוטים" כהגדרתם בחוק תכנון ובנייה.

עסק הבנוי במבנה שלא שקיים עבורו היתר בנייה ועסק הכולל שטח פתוח או חצר פתוחה יחויב בהגשת "תכנית מדידה", שהיא תכנית טופוגרפית מדויקת שמכין מודד מוסמך שגם חותם עליה ההיא תשמש  כבסיס לתוכנית העסק.

אופן הגשת תכנית העסק

תכנית העסק היא תכנית הגשה ברצף המקופלת בצורת גרמושקה ומכאן שמה "גרמושקה" (אקורדיון ברוסית). העתק 1 יוגש בפורמט 4A (לצורך סריקה במחלקה).

 

תכנית עסק המוגשת לשם קבלת רישיון עסק תכלול את הפרטים הבאים:

 1. תרשים סביבה:
  (א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.(ב)  בתרשים סביבה יצוינו -
  (1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;
  (2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;
  (3)   הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

 2. מפה מצבית:
  (א)  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות העניין.
  (ב)  במפה המצבית יצוינו -
  (1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;
  (2)   מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;
  (3)   מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;
  (4)   מיתקנים לסילוק אשפה;
  (5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;
  (6)   מערכות לכיבוי אש;
  (7)   חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;
  (8)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

 3. תכנית העסק:
  (א)  תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר. בתי אוכל בבנה מידה 1:50.
  (ב)  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:
  (1)   החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;
  (2)   מתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;
  (3)   מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;
  (4)   פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;
  (5)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;
  (6)   מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;
  (7)   מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;
  (8)   ארובות;
  (9)   מערכות וציוד כיבוי אש;
  (10)  מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;
  (11)  המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;
  (12)  מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).
  (ג)   שני חתכים כמפורט להלן:
  (1)   חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;
  (2)   חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.
  (ד)  בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

 4. פרטים נוספים:
  (א)  נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
  (ב)  רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
  (ג) יש להגיש ביחד עם הגרמושקה גם את התוכנית על דפי A4 לצורך סריקה למחשב המחלקה.

תוכניות מיוחדות

בנוסף לתוכנית העסק ייתכן ותידרש להגיש תכניות נוספות לפי סוג העסק אותו אתה מבקש לפתוח.

 1. תכנית בטיחות:
  בעסקים של עינוג ציבורי ואירועים חד פעמיים, תכנית עסק תכלול גם תכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבטיחות האירועים מדובר בתוכנית משולבת   תכנית עסק ובטיחות החתומה על ידי מהנדס בטיחות בנוסף לבעל מקצוע מוסמך אלא אם מכין התוכנית הוא בעל כישורים לשני התפקידים. הנושאים שנידרש להציג בתוכנית מפורטים בנוהל אירועים חד פעמיים.

 2. נספח בטיחות:
  לתוכנית הבטיחות יש לצרף נספח בטיחות, שהוא נספח המאחד את כל נושאי הבטיחות של העסק או האירוע. נספח בטיחות לאירוע יוכן על ידי מהנדס, יועץ או מורשה בטיחות לאירועים שמלווה את האירוע.

 3. תכנית לבית אוכל:
  לפי דרישת משרד הבריאות, לבקשה לרישיון לבית אוכל תצורף תכנית שתכלול גם תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 1:50 וכן יצורף לתוכנית מסמך מקצועי המכונה "פרשה טכנית" המתאר את תהליכי העבודה, סוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום, והכול על פי התנאים הנדרשים על ידי משרד הבריאות.
  תוכניות לעסק למניעת מטרדי ריח ועשן:

 4. עסקי מזון שמטגנים או מבשלים או צולים על האש בהיקף העלול לגרום למטרדי ריח ועשן, ידרשו לפרט בתוכנית עסק מהם האמצעים למניעת מטרדי ריח ועשן, ולהציג מתקנים כמו מנדפים וארובות.
  הנחיות למניעת מטרדי ריחות וזיהום אויר מבתי אוכל ומסעדות

 5. מניעת מטרדי רעש:
  עסקים שמתוכננת בהם השמעת מוסיקה רועשת ידרשו לפרט בתוכנית את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כגון קירות אטומים, מבוא אקוסטי וכדו'.
  מפרט ודרישות למניעת רעש בארועים המוניים ???
  בנוסף- עסק שיש בו פוטנציאל לגרימת מטרדי רעש כדוגמת דיסקוטק, בר עם מוסיקה, אולם מופעים, מפעל עם מכונות רועשות, וכד' חייב לעמוד בדרישות המקצועיות למניעת מטרדים כפי שיקבעו גורמי איכות הסביבה של הרשות המקומית ובתנאי המפרט האחיד למניעת מטרדי איכות הסביבה.

פרטי היחידה לאיכות הסביבה של עיריית גבעתיים:

מנהל: 
טלפון: ‎03-5722458‏
פקס:   03-7329886
כתובת:  שינקין 14 גבעתיים.
דוא"ל:  Sharon@Givatayim.muni.il
קבלת קהל בתיאום מראש.
קבלת קהל:
א-ה 09:00-15:00 בתיאום מראש.

תהליך הרישוי 

נותני אישור וגורמי אישור. למלא לפי מה שיש כבר במסמך 

​שם המחלקה​ כתובת​ ​טלפון
הנדסה - הוועדה המקומית גבעתיים​ ​שינקין 2, גבעתיים ​03-5722281
יחידת איכות סביבה עירונית​ ​שינקין 14, גבעתיים ​050-6233991
​פיקוח עירוני​ ​המעורר 11, גבעתיים ​03-6735135
תחנת משטרה​ ​ז'בוטינסקי 122, רמת גן ​03-6803941
​וטרינר עירוני ​צומת מסובים, רמת גן ​03-6312222
משרד הבריאות​ ​הארבעה 14, תל אביב ​03-5634707
משרד העבודה​ ​03-7347239
​כיבוי אש ​03-923434/02

 

אישור הנדסה
 • במסגרת תהליך הרישוי נדרש אישור כי העסק עומד בתכליות דיני תכנון ובנייה.
 • עסקים שפטורים מאישור הנדסה לעמידה בדיני תכנון והנייה הם:
 • אירועים המוניים וחד פעמיים, רוכלות, ירידי מזון חד פעמיים או זמניים, שולחנות וכיסאות ברחוב, פרגודי חורף דוכני שווקים זמניים ניידים, דוכני מכירה ברחוב, דוכני, מכירה בקניונים במעברים.
 • כעקרון- עסק צריך לעמוד בתכליות דיני התכנון והבניה. על העסק להיות תואם את היתרי הבניה שניתנו לבנייתו, ואת השימושים המותרים בנכס לפי אותם היתרים ולפי תכנית בניין עיר (תב"ע) דהיינו, נדרשת התאמה בשני הפרמטרים- גם בניה לפי היתר  וגם שימוש לפי היתר.
 • החוק מאפשר הפעלת שיקול דעת של מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה במקרים מסוימים בהם העסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה במלואם, ובלבד שמהנדס הרשות השתכנע שהחריגה אינה פוגעת בתכליות דיני התכנון והבנייה.
 • את הבדיקה יערוך מהנדס /הנדסאי של מחלקת רישוי עסקים.
 • במידה והעסק אותו אתה מבקש לפתוח תואם את היעוד והשימושים שנקבעו בהיתר הבנייה ואת השימושים המותרים על פי התב"ע (תכנית בניין עיר) ניתן לאשר את  הבקשה.
 • במידה ויתגלה כי בעסק קיימות חריגות בנייה, אשר בגינן השימוש בנכס אינו תואם את "תכליות דיני התכנון והבניה", תוציא רשות הרישוי המלצה לסירוב לבקשה.
 • במידה וחריגות הבניה בעסק אינן מפרות את תכליות דיני התכנון והבניה והוא עומד בהנחיות סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים, תועבר בקשתך לוועדה לבחינת חריגים אותה מרכז מנהל מחלקת רישוי עסקים. במידה ויימצא כי השימוש אותו אתה מבקש אינו מהווה חריגה מהותית על דיני התכנון והבניה, יוכל מהנדס הוועדה המקומית להפעיל שיקול דעתו לאישור בקשתך.

מה ניתן לעשות אם עסק אינו עומד בדרישות התב"ע וההיתר למבנה?

שימוש חורג או שינוי שימוש לצרכי עסק

במידה וימצא שהשימוש המבוקש לעסק אינו תואם את דרישות דיני התכנון והבניה, מאחר וקיימת אי התאמה לתכליות היתר הבניה או תכליות המפורטות בתב"ע, ניתן להגיש בקשה ל "שימוש חורג" (מהיתר או מתוכנית) לאישור הוועדה המקומית.  

יודגש כי אישור בקשה כזו נתון לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

הנחיות להגשת בקשה מתאימה תוכל לקבל במחלקת ההנדסה של העירייה.

במסגרת תהליך ה"שימוש החורג"  או "שינוי שימוש לצרכי עסק" חובה להיעזר בבעל מקצוע מוסמך להכנת הבקשה והתוכנית ההנדסית הנילוות לה, וכן לטפל בהוצאת ההיתרים שיבצע עבורך את כל התהליך.

חשוב לדעת- הליך האישור של בקשות אלו יכול לארוך מספר חודשים (וכזכור, אין וודאות באישורן) ולכן, בטרם תתחייב לניהול עסק במקום מסוים, ותתחייב על כך כספית, רצוי לבדוק התאמתו לדרישות חוק התכנון והבניה.

חשוב- נדרשת הכנת תוכנית הנדסית מתאימה, ערוכה על ידי בעלי מקצוע מאושרים, לשם הגשת בקשה לשימוש חורג .

חשוב- לעיתים נדרשים פרסומים בעיתון במסגרת הליך האישור. פרסומים אלו כרוכים בעלויות כספיות.

חשוב- הוועדה אשר תדון בבקשה לשימוש חורג יכולה לדרוש קיום דרישות נוספות.

חשוב- במידה ובקשתך לשימוש חורג תתקבל, ייתכן ותידרש לשלם היטל השבחה.

מידע תכנוני ניתן לקבל במחלקת הנדסה כמפורט:

טלפון: 03-5722281
פקס: 03-5732976
כתובת: רח' שינקין 2 גבעתיים

קבלת קהל במשרדי אגף הנדסה והועדה לתכנון ובניה גבעתיים:
בימים:
א'-ה' שעות 8:30 – 10:30 ב' 17:00-19:00
כתובת האגף: רח' שינקין 2 גבעתיים.

היטל השבחה

 • במידה וניהול העסק במבנה המבוקש מהווה שימוש חורג, לאחר החלטת הוועדה המקומית יערך במקום סקר שמאות ותיקבע לך שומת היטל השבחה. לתשומת ליבך, היטל ההשבחה חל על פי חוק על בעל הנכס הרשום במסמכי רישום המקרקעין (הטבו)

 • במקרה של שימוש חורג מהיתר הבנייה בלבד, אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום של 25 אחוז מגובה סכום השומה שחלה על הנכס.

 • במקרה של שימוש חורג מתב"ע אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום 40 אחוז מגובה סכום השומה שנקבעה לך.
  על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התו"ב, העירייה תיגבה את ייתרת הסכום מבעל הנכס כפי שגובים ארנונה. והטיפול בנושא מול הרשויות, אינו באחריותך עוד.

ערר על גובה השומה

ערר על גובה שומה שנקבעה לעסק או על הדרישה כולה ניתן להגיש לשמאי מכריע שאת פרטיו תוכל לקבל במחלקת הנדסה של העירייה.

השגה על החלטת מהנדס הוועדה המקומית לסירוב מטעמי אי עמידה בתכליות התו"ב

ניתן להגיש השגה על החלטות רשות הרישוי ומהנדס העיר שלא לאשר את הבקשה. ההסגה תוגש למנהל מחלקת רישוי עסקים שיעביר אותה לדיון נוסף בפני מהנדס העיר וועדת חריגים לאישור עסק במבנה שאינו עומד בדיני תכנון ובנייה.

הערר על סירוב הוועדה המקומית  לאשר לך שימוש חורג

ערר על סירוב הוועדה לאשר לך שימוש חורג תוגש לוועדת ערר המחוזית של מנהל התכנון. את הערר ניתן להגיש לבד אך רצוי להיעזר בבעל מקצוע מהתחום המשפטי הבקיא בתכנון ובנייה או מהנדס או אדריכל.