במנהל הנדסה קיימת יחידה בה יש מהנדס אחראי על מבנים מסוכנים אשר פועלת בהתאם לחוק העזר לגבעתיים (הריסת מבנים מסוכנים),

תשע"ד- 2014.  מתוקף החוק,  ואמון על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו ולקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו

חוק עזר - הריסת מבנים מסוכנים

מהו מבנה מסוכן?
הגדרת מבנה כמבנה מסוכן, כמו גם רמת הסכנה, נקבעת ע''י מהנדס מבנים מסוכנים הנקרא לבדוק את המבנה.  

קיימות שלוש דרגות סיכון:

 • עלול לסכן
 • מהווה סכנה
 • סכנה מידית 

אינדיקציה לסכנה בבדיקת בניין

להלן דוגמאות לליקויים במבנה המהווים אינדיקציה ויזואלית ראשונית  לבדיקה של מהנדס מבנים מסוכנים:

 • נשירת לוחות אבן חיצונים , נפילת חיפוי קרמיקה או פסיפסים מחזיתות הבניין,  באופן  המסכן את העוברים ושבים במקום .
 • גושי בטון וטיח רופפים ממעטפת הבניין .
 • שקיעה בקירות וביסודות הבניין .או חשיפה של היסוד.
 • פסי ברזל בעמודים או בקורות חלודים וחשופים .
 • קורוזיה מתקדמת בקונסטרוקציה מפלדה .
 • נפילת רעפים מגג הבניין , לוחות עץ מתחת לרעפים שבורים.
 • סדקים  רחבים בגרם מדרגות של הבניין .
 • סדקים רחבים במרפסות הבניין .
 • סדקים אנכיים לא מזוהים.
 • גגון מסוכן ,פרגולות שבורות  או מתפרקות.
 • קיר חומה סדוק ונוטה ליפול .
 • עמודים סדוקים בקומת קרקע או בבניין כולו
 • עמודי חניה סדוקים או חשופי ברזל .

במידה והנכם סבורים כי הבניין בו אתם גרים או שיש בו דירה בבעלותכם, עלול לסכן את המחזיקים, את שלום הציבור או את הנכסים הסמוכים קיימת באפשרותכם לפעול באחת משתי הדרכים :

דיווח ופעולות דרך העירייה

 • פניה למוקד העירוני ודווח מפני חשש למבנה מסוכן בצירוף תמונות והטעמים לחשש לסיכון וכן מסירת הפרטים האישיים של הפונה.
 • תשלום אגרת בדיקה וחוות דעת ראשונית בגובה של  240 ₪ באמצעות אתר תשלומים. לתשלום לחצו כאן.
 • חתימה על כתב התחייבות לתשלום עלות בדיקת מהנדס מומחה בגובה  בעלות של 1996 ₪, וזאת לצורך מימון עלות חוות הדעת של המומחה, ככל שלפי ממצאי חוות הדעת הראשונית יוחלט כי נדרשת בדיקת מהנדס מומחה וכן  התחייבות לתשלום כל הוצאות העירייה בגין בדיקת המבנה. להורדת נוסח ההתחייבות לחצו כאן.
 • העברת אישור על ביצוע התשלום  וכתב ההתחייבות למשרדי המוקד העירוני באמצעות טופס מקוון.
 • העירייה תבצע בדיקה ראשונית. ככל שלפי ממצאי הבדיקה הראשונית תידרש בדיקת מהנדס מומחה, העירייה תערוך באמצעות מהנדס מומחה בדיקה למבנה .
 • ככל ועל פי חוות הדעת לעיל יתברר כי  בבניין אכן קיימת מסוכנות, ישלחו הודעות לבעלי הנכס על מנת להתריע על המסוכנות ועל מנת לדרוש ביצוע העבודות המפורטות בהודעה בתוך התקופה שנקבעה בהודעה.
 • קיימות מספר דרגות של מסוכנות לפי חומרת מצב הבניין ובהודעה תפורט רמת המסוכנות (מבנה שיש בו סכנה ממשית או מבנה שיש בו סכנה מידית או מבנה מסוכן שניתן לתקנו באמצעות עבודות שיפורטו בתוך תקופה שתיקבע).
 • לבעלי הנכס עומדת זכות להגיש השגה בפני מהנדסת העירייה  בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתם.
 • במקרה שבו מדובר במבנה שניתן לתקנו בהתאם להודעה, לצורך ביצוע העבודות המפורטות בהודעה, יהיה על בעלי הנכס לשכור  שרותיו של מהנדס בניין (מדור מבנים) מטעמם אשר ילווה את התהליך ,יבדוק ויאשר את הביצוע, כמופיע בהודעת העירייה.
 • בסיום ביצוע העבודות, על בעלי הנכס לפנות למחלקה למבנים מסוכנים בעירייה, על מנת שהתיקון ייבדק ועל מנת לאשר את קיום התנאים שנקבעו בהודעה.
 • עם סיום העבודות שפורטו בהודעה וקבלת אישור המחלקה למבנים מסוכנים, תישלח הודעה  לבעלי הנכס בדבר הסרת הסכנה.
 • ככל שהעבודות לא יבוצעו בהתאם להודעה והמבנה מהווה סכנה למתגוררים בו ולאנשים העוברים בסמוך לו , יוגש נגד בעלי הנכסים כתב אישום פלילי , על כל המשתמע מכך .כמו כן, תהא העירייה רשאית, לגדר ולאטום את החלקים המסוכנים בבניין והיא תהא רשאית לבצע את העבודות ולגבות מבעלי הבניין  את הוצאת הביצוע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. 
 • במקרה שבו מדובר בסכנה ממשית או מידית, תפרט ההודעה את הדרישה לפנות את המבנה, להרסו לתקנו  או לאטמו. תהא העירייה רשאית לבצע את העבודות הדרושות להריסת המבנה או לתיקונו או לאטימתו, ולגבות את ההוצאות מאת בעלי המבנה.

דיווח ופעולות דרך מהנדס פרטי 

 • פניה למוקד העירוני לדווח מפני חשש למבנה מסוכן.
 • בעלי הבניין רשאים לתקן את הליקויים בליווי מהנדס בניין (מדור מבנים) שייבחר על ידם.
 • עדכון המוקד על ביצוע הבדיקה תוך 48 שעות מהדיווח והטיפול באופן פרטי.
 • שליחת רישיון המהנדס האחראי שיכלול את הפרטים האישיים כולל מספר טלפון וחוו"ד כתובה המפרטת את הליקויים הטעונים הסדרה וכן המועד שבו יסתיימו  עבודות התיקון .
 • בסיום ביצוע עבודות התיקון יש לפנות למחלקה למבנים מסוכנים כדי שיבדקו את התיקון ולבטל על ההודעה על המבנה כמבנה מסוכן.
 • לאחר סיום התיקון וביצוע בדיקה ע"י המחלקה למבנים מסוכנים תישלח הודעה לבעלי הנכס בדבר  הסרת הסכנה.
 • במידה והתיקונים לא יתוקנו כנדרש בחוו"ד ההנדסית והמבנה מהווה סכנה לגרים בו ולאנשים העוברים בסמוך אליו.
 • יוגש נגד בעלי הנכסים כתב אישום פלילי , על כל המשתמע מכך.
 • יובהר כי העירייה רשאית גם במקרה זה לשלוח מהנדס מטעמה כקבוע בחוק העזר ולחייב בתשלום אגרות בהתאם לחוק העזר.

מי רשאי  לפנות למחלקה בנושא מבנים מסוכנים?

בעל הבית /מחזיק בנכס / דייר / וועד הבית / חברת ניהול /מהנדס/ קבלן או עובר אורח יכולים לפנות למחלקה אם הם סבורים כי נשקפת סכנה בבניין או במקרה של מפגע בטיחותי.

תהליכי התחדשות עירונית הן במסגרת תמ"א 38 והן במסגרת תכנית לפינוי בינוי הינם תהליכים ארוכים, בעוד המסוכנות של המבנה יכולה להיות מיידית. לכן הטיפול במסוכנות של המבנה,

במידה וקיימת, אינה תלויה בהתחדשות עירונית ויש לבצעה בהתאם להנחיות המהנדס.   

תחזוקה שוטפת וכל שכן תיקון ליקויים , תביא בסופו לשמירת עמידות המבנה ותמנע פגיעה ברכוש או חלילה בנפש , אנא הקפידו על ביצוע בדיקות שוטפות . 

מידע זה הינו בנוסף למידע בחוק עזר לגבעתיים (הריסת מבנים מסוכנים), התשע"ד – 2014.  

יצירת קשר

אפרת רמלר, אינג'
אחראית מבנים מסוכנים