חוק חופש המידע

תכליתו של חוק חופש המידע שנכנס לתוקפו במאי 1999 הוא שקיפות מרבית של הרשויות כלפי התושב והאזרח.

הוא מעניק לכם את הזכות לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי בין אם הוא כתוב, מוקלטת, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

המדובר במשרדי ממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים על פי חוק או שהוקמו על ידי רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.

בכל רשות ציבורית יש אחראי על חוק חופש המידע, ובעיריית גבעתיים הכתובת שלהם הוא נציב תלונות הציבור אדר אבישר.

חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות: לחצו כאן 
לטבלת אקסל: לחצו כאן 

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית

משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.

תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מ 1/9/1999

ממונה

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

ממונה חוק חופש המידע בעיריית גבעתיים הוא נציב תלונות הציבור מר אדר אבישר.

איזה מידע לא?

לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על גבי טופס בקשה - להורדת הטופס לחץ כאן.

אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

אגרת בקשת מידע - 21 ש"ח.

אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

לתשלום אגרת בקשת המידע - לחצו כאן (יש לבחור בשם המוצר - אגרה עבור בקשת מידע)

ישום חוק חופש המידע בעיריית גבעתיים

בקשות לקבלת מידע יש להפנות אל נציב תלונות הציבור/ממונה חופש המידע.

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה.

ניתן לעיין בדו"חות בלשכת הממונה על יישום חוק חופש המידע בתאום מראש עם מזכירות הלשכה או ע"י לחיצה על שם הדו"ח:

מאגרי מידע

לקבלת רשימת מאגרי מידע בעיריית גבעתיים - לחצו כאן

צור קשר

אדר אבישר
ממונה על חופש המידע