חניית נכים עיריית גבעתיים

ריכזנו עבורכם את הקריטריונים לקבל חניית נכים מוסדרת על פי חוק.

בדקו את זכאותם ומלאו את הטפסים בהתאם כדי שנוכל לפעול במהירות להצבת התמרור המורה על חנייה לרכב נכה.

כללים וקריטריונים לקבלת מקום חנייה אישי לרכב נכה

עיריית גבעתיים מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים המתגוררים בעיר ולנכים העובדים בעיר על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.

הגשת הבקשה 

ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה להקצאת מקום חנייה אישי לנכה, בצירוף המסמכים המהווים תנאי לזכאות:

טיפול בבקשה 

טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לממונה על הטיפול בבקשות להקצאת מקומות חנייה אישיים.
הבקשות יידונו בוועדה לאישור מקומות חנייה אישיים אשר מתקיימת אחת לשלושה חודשים, תשובה תישלח לפונה בכתב.

הקצאת מקום החנייה 

מיקום התמרור ייקבע על ידי העירייה על פי שיקולים מקצועיים בשטח ובתיאום עם הפונה.
הקצאת מקום החנייה האישי לזכאים  ( הצבת עמוד + תמרור + סימון מעטפה על המיסעה) הינה ללא עלות.

תוקף מקום החנייה  

מקום החנייה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה רישיון הנהיגה ורישיון הרכב בתוקף. 
בעת חידוש המסמכים יש להעבירם למחלקת חזות העיר להארכת תוקף מקום החנייה. במקרים של מעבר דירה, החלפת רכב או פטירה יש ליצור קשר עם מחלקת חזות העיר ולהודיע על השינוי.
להלן תמצית הוראות החוק בעניין חנייה על סמך תג נכה.

תווי חניות לנכים וכללי הזכאות

בעמוד זה, פירוט כללי הזכאות להקצאת  מקום חנייה  אישי לנכה התנאים לזכאות  המסמכים הנדרשים והסייגים לה.

נכה בעל "תג עגלה"

 • העתק דו –צדדי של  "תג עגלה" שהונפק ע"י משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות , לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם   בן משפחה המתגורר עמו.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה , ובמקרה של קטין או חסוי- על שם  בן משפחה המתגורר עמו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.
 • אם הבקשה היא להקצאת מקום חנייה בסביבת מקום העבודה - אישור ממקום העבודה , חתום בידי המנכ"ל או בידי רואה החשבון, המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה מקום חנייה לנכה.

נכה בעל "תג משולש"

 • העתק דו –צדדי של  "תג משולש " שהונפק ע"י משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות ,לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם בן משפחה המתגורר עמו.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה , ובמקרה של קטין או חסוי - על שם  בן משפחה  המתגורר עמו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.
 • עד גיל 65 - העתק מהחלטת וועדת הניידות של משרד הבריאות , המעידה על  נכות בגפיים התחתונות של   60% לפחות.
 • מעל גיל  65 - העתק מחוות דעתו של רופא אורטופד/נוירולוג המעידה על נכות בגפיים התחתונות של  60% לפחות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות.
 • אם הבקשה היא להקצאת מקום חנייה בסביבת מקום העבודה - יש להגיש בנוסף למסמכים לעיל  אישור ממקום העבודה , חתום בידי המנכ"ל או בידי רואה החשבון, המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה מקום חנייה לנכה.

סייגים לזכאות

 • מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.
 • לא יוקצה מקום חנייה לנכה המתגורר במבנים כגון אלו המשמשים לדיור מוגן.
 • לא יוקצה מקום חנייה בסמוך למבנה שיש בו  מקום חנייה בבעלות או בחזקת הנכה.
 • לא יוקצה מקום חנייה לנכה שאינו תושב גבעתיים אם קיים חניון פתוח לציבור (לרבות חניון בתשלום) ברדיוס של  150 מטר ממקום העבודה או באם הוקצה לו מקום חנייה על ידי מקום העבודה.
 • מקום חנייה שהוקצה בסביבת מקום עבודתו של הנכה יוגבל על פי ימי ושעות עבודתו.
 • תוקף הזכאות למקום חנייה חופף לתוקף תג הנכה. עם פקיעת תוקפו של תג הנכה , יבוטל מקום החנייה.
 • העירייה תהיה זכאית לבטל את מקום החנייה , אם תיווכח ,כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אם הנכה אינו מתגורר בפועל  בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה.
 • העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה. 

כתובת: המעורר 11, גבעתיים

רינת סייג
טלפון: 03-5722418
מייל rinats@givatayim.muni.il
שעות קבלת קהל ימים  א'-ה' בין השעות  08:00 עד 15:00 בתאום מראש