כללים בדבר נקיטת הליכים לגביית חובות על ידי העירייה

בהתאם לסעיף 330ב(ב) לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2022 (להלן: "התיקון"), להלן כללים בדבר ההליכים שתנקוט עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה"), לגביית כספים המגיעים לה, לפי כל דין.

העירייה תפעל במסלולי הגבייה, המנהלי והאזרחי, לגביית "חוב" כהגדרתו בסעיף 330א לתיקון: תשלום חובה שלא שולם במועד; תשלומי פיגורים; קנס המשולם לקופת עירייה שלא שולם במועדו; תוספת פיגור שנוספה לקנס שלא שולם במועדו, לפי הוראות כל דין;

העיריה תהיה רשאית לעדכן כללים אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שהתיקונים תואמים את סמכויות הגביה המסורות לה על פי דין.

במסגרת סעיף 330ב לפקודת העיריות הוקמה ועדה לענייני גביה המורכבת משלושה בעלי תפקידים: מנכ"ל העירייה ו/או מי מטעמו, גזבר העירייה ו/או מי מטעמו והיועץ המשפטי לעירייה ו/או מי מטעמו, הועדה, באישור ראש העיריה, קבעה כללים בדבר ההליכים אותם תנקוט העירייה לגביית כספים המגיעים לה, על-פי כל דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגביה, כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגביה ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים.

א. סוגי חובות לגבייה:

"תשלומי חובה" - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 (להלן-"חוק הרשויות המקומיות ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה"), לרבות ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרת שילוט, השבחה, וכיו"ב וכל תשלום אחר מכוח הוראת כל דין.

"הודעות תשלום קנס" - קנס שהטיל בית משפט, קנס מנהלי או קנס בשל עבירה של ברירת משפט, מכוח חקיקה ארצית ו/או חוקי עזר עירוניים, לרבות בגין עבירות בניה ועבירות לפי התוספת השלישית לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984 לרבות: חניה, עישון, איכות סביבה, כלבים, גזם, מטרדים וכיו"ב שבוצעו בתחום העירייה.

"תשלומי רשות" – כגון חינוך, שכירות, חוגים וכיוצ"ב הנובעים מהתחייבות חוזית כזו או אחרת.

ב. מסלולי הגביה:

"מסלול גביה מנהלי"­- גביית חוב באמצעות הפעלת אמצעי אכיפה מנהלי לצורך גביית חובות שמקורן בהודעות תשלום קנס ואגרת שילוט (אשר גבייתה מתבצעת ראשית במסלול המנהלי ולאחר מכן ובמידה והחוב לא סולק מועברת למסלול גביה משפטי).

"מסלול גבייה משפטי"- גביית ארנונה כללית או תשלום חובה אחר כגון אגרות והיטלי פיתוח,

השבחה וכיו"ב וכל תשלום אחר מכוח הוראת כל דין, שלא שולמו במועדם ותשלום פיגורים עליהם לפי פסק דין או בדרך של ביצועו כמו פסק דין של בית משפט לפי הוראות כל דין וכן תשלומי רשות (כגון חינוך, שכירות, חוגים וכיוצ"ב).

ג. הליכים לגביית חובות במסלול מנהלי:

העירייה תפעל בהתאם להוראות פקודת המיסים (גביה) ו/או פקודת העיריות [נוסח חדש], לצורך הפעלת הליכי אכיפה מנהליים לשם גביית חוב, וזאת בהתאם למדיניות הבאה:

 1. משלוח הודעת דרישה ראשונה -  הודעת דרישה ראשונה לתשלום תישלח בדואר רגיל, לכל הפחות 15 יום מהמועד האחרון לתשלום החוב. לחייב יינתנו 25 ימים לתשלום החוב החל ממועד משלוח הדרישה.
 2. משלוח הודעת דרישה שנייה - בחלוף 25 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה וככל והחוב טרם שולם, תישלח הודעת דרישה שניה, לתשלום החוב באופן מידי,  באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה או תימסר במסירה אישית.

הערות ביחס למען למשלוח דרישות לתשלום חוב:

לגבי יחיד: ההודעה תישלח לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, ובמידה ולא קיימת - למען הרשום בספרי העירייה.

לגבי תאגיד: מענו הרשום על פי דין ברשם החברות או בספרי העירייה.

העירייה מפעילה בנוסף, מערך לשליחות הודעות מקוונות בהתאם לפרטים הרשומים בספרי העירייה ובהתאם לפרטים שנמסרו על ידי החייב, להתקשרות עמו באופן מקוון.

 1. אכיפה מנהלית- לאחר שנשלחה או נמסרה לחייב דרישה לתשלום חוב באופן מידי והחוב לא שולם, לאחר 5 ימים ממועד קבלת אישור בדבר מסירת הודעת הדרישה השנייה, העירייה תנקוט באמצעי אכיפה בהתאם להוראות פקודת העיריות [נוסח חדש],  פקודת המיסים (גביה) והתקנות שהותקנו מכוחה,  כולם או חלקם, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה, ובכלל זאת את ההליכים ו/או הפעולות שיפורטו להלן:
 • עיקול בנק אלקטרוני, לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון/ות הבנק של הנישום.
 • עיקול זכויות ו/או נכסים של הנישום בחברות האשראי ו/או חברות הביטוח, לרבות עיקולי כספי פנסיה ו/או קרנות השתלמות, וכיו"ב.
 • עיקולים על זכויות ו/או כספי הנישום אצל צדדי ג' אחרים - ובכללם עיקולי כספי שכירות המגיעים לנישום, משכורת הנישום וכיו"ב.
 • רישום עיקול ו/או הערת שיעבוד, לפי העניין, על זכויות הנישום במקרקעין, ובהמשך נקיטת הליכי כינוס נכסים על זכויות אלו.
 • עיקול ברישום על זכויות הנישום ברכב/ים במשרד התחבורה, ותפיסת הרכב/ים בהמשך. 
 • עיקול מיטלטלין ברישום. 
 • עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים). 
 • רישום הערה בלשכת רישום המקרקעין על קיומו של החוב.

מובהר, כי בגין הליכי אכיפה מנהליים, לרבות הודעות הדרישה, יחולו על החייב הוצאות גביה כמפורט בתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011.

 1. סייגים לביצוע פעילות אכיפה מנהלית:
  לא תישלח לחייב דרישה לתשלום חוב ולא יינקטו כנגדו אמצעי אכיפה בנוגע לחוב מסוים, כל עוד החוב לא חלוט ולא חלף המועד להגשת השגה, ערר או ערעור אם הוא זכאי לכך, ואם הוגשה, כל עוד לא ניתנה החלטה שאינה ניתנת לערר או לערעור. הוגשו השגה, ערר או ערעור כאמור, רשאית העירייה לשלוח לחייב דרישה לתשלום או לנקוט נגדו באמצעי אכיפה לעניין חלק החוב שאינו שנוי במחלוקת.

 

ד. הליכים לגביית חובות במסלול משפטי

במסגרת מסלול גביה משפטי יגבו חובות לגביהם בית המשפט הפנה את העירייה למסלול גביה משפטי, שיקים חוזרים שבגינם כבר נפתחו תיקי הוצל"פ, חובות של תאגידים לגביהם סבור הגזבר כי מתקיימות נסיבות המצדיקות לפעול בהליך אזרחי כנגד התאגיד ו/או בעל שליטה ו/או בעלי תפקיד בתאגיד, במסגרת הטלת אחריות אישית על בעלי מניות וכיו"ב, כל חוב של אדם פרטי ו/או תאגיד אשר הגזבר סבור כי מתקיימות לגביו נסיבות אשר ישפרו את סיכויי הגבייה אם יינקט הליך אזרחי ולא מנהלי.

מובהר כי בכל הקשור לגביית חובות ארנונה דרך הפעולה תהיה במסלול גבייה משפטי וכי הרשות תהיה רשאית לעדכן ולשנות את מסלול הגביה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי העירייה תהא רשאית לנקוט בהליכי גביה במסלול המשפטי אף בטרם וללא מיצוי הליכי גביה במסלול המנהלי, לפי סוגי החיובים ו/או הנסיבות, כל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתה של הרשות.

גביית תשלומי רשות (כגון: חינוך, שכירות, חוגים וכיוצ"ב) תתבצע במסלול המשפטי בלבד שכן מאחר ומדובר בתשלומי רשות, לא ניתן לבצע גבייה במסלול המנהלי.

ה. כללי המעבר בין מסלולי הגבייה

מעבר בין מסלולי הגביה יתאפשר לפי שיקול דעתו של גזבר העירייה-הממונה על הגביה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית בכל עת לפעול במסלול גביה משפטי נגד חייבים, במקביל או בטרם נקיטת הליכי גבייה במסלול מנהלי, בין אם אלה מוצו ובין אם לאו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

ו. חיובי ריבית פיגורים והצמדה:

כאמור לעיל, מודגש כי החובות המגיעים לעירייה ישולמו במועדם, ובמקרה של העדר תשלום במועד יתווספו, כקבוע בדין, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לסוג החיוב על פי דין.

במסגרת הליכים משפטיים/הוצל"פ, רכיבי הוצאות ושכ"ט עו"ד פסוק יחולו על החייב, ויתווספו לסכום החוב לעירייה בגין החיובים הבלתי נפרעים. בנוסף, במסגרת הליכים אלה ממשיכים להתווסף ולהצטבר הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.


ז. מדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסת תשלומים:

מדיניות הסדרת חובות של העירייה מאפשרת פריסת חובות לתשלומים.

החלטה בדבר הסדרת תשלום חוב בפריסת תשלומים גובהם ומועדי תשלומם, תיקבע על ידי גזבר העירייה או מי מטעמו, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, ולפי הפרמטרים הבאים: גובה החוב, מועד היווצרות החוב, מצבו הכלכלי של החייב, הערכת יכולת הפירעון של החייב, מוסר התשלומים של החייב והאם לחייב קיימים הסדרי פריסת תשלומים נוספים ועמידה בהם.

מס' התשלומים לא יעלה על מס' התשלומים הקבוע בחוק הרשויות המקומיות ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה. את ההסדר ניתן לבצע באמצעי התשלום הבאים: הוראת קבע/ צ'קים/ כרטיס אשראי.

הסדר לתשלום חובות יהיה בצירוף ריבית כקבוע בחוק הרשויות המקומיות ריבית והפרשי הצמדה.

פריסת תשלומי קנס שהטיל בית משפט, קנס מינהלי או קנס בשל עבירה של ברירת משפט, מכוח חקיקה ארצית ו/או חוקי עזר עירוניים, לרבות בגין עבירות בניה ועבירות לפי התוספת השלישית לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984 לרבות: חניה, עישון, איכות סביבה, כלבים, גזם, מטרדים וכיו"ב שבוצעו בתחום העירייה, תהיה בהתאם לשיקול דעתה ובאישורה של התובעת העירונית, בהתאם לנסיבות ולמסמכים שיוצגו.

על החתום: מנכ"ל העירייה - יורם פומרנץ | גזבר העירייה - שלומי שפירא | יועמ"ש העירייה - חגית כץ.