הרישום מיועד ליועצים חדשים בלבד שאינם רשומים במאגר היועצים העירוני.

הנחיות להגשת הבקשה 

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים הבאים:

  • הבקשה להצטרפות למאגר יועצים/ות. לחצו כאן להורדת הבקשה.

שאר המסמכים יש לאגד בקובץ אחד בפורמט PDF. 

  • צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם או תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד
  • אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף
  • אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו"ח מוסמך, או יועץ מס מוסמךקורות חיים
  • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
  • המלצות
  • מסמכים נוספים לחתימת המציע - כמפורט בדרישת הצטרפות

מחירון ניהול תביעות משפטיות עבור עיריית גבעתיים: לחצו כאן 

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.