האתר מאפשר למשתמש לצפות במידע מילולי (אלפא-נומרי) וגיאוגרפי בנושאים הנדסיים שונים. המידע מבוסס על חומר שנאסף והוכן בשנים האחרונות על ידי מספר מחלקות טכניות בעיריית גבעתיים. בשלב הנוכחי ניתן לשלוף ולהציג נתונים בתחומים: רישוי ופיקוח על הבניה, מידע תכנוני ומידע גיאוגרפי הקשורים זה בזה.

אתר זה נותן מידע כללי ובסיסי בלבד ונועד לשמש כלי עזר למשתמש והחומר המצוי בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור, העירייה אינה אחראית לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.  

לפרטים על בורות ספיגה ופניה לארכיב לקבלת המסמכים הרלונטים לחץ כאן