הנחיות לבונה –  לבניה חדשה

המחלקה לפיקוח על הבנייה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבנייה בהתאם להיתרי הבנייה, לאחר קבלת היתר בניה ולקראת טופס 4/תעודת גמר/שחרור ערבות.

קיבלת היתר בניה? מצויין! ההנחיות הבאות:

מילוי טופס ושליחתו לשם פתיחת הליך טיפול מול מחלקת פיקוח בטופס הבא:

פתיחת בקשה לתיק פיקוח בניה חדשהתוספת (טופס מס' 2)

מטרת הטופס ליידע את המחלקה  על הכוונה להתחיל בבניה (מומלץ לערוך היכרות עם  המפקח  האיזורי), לאחר  קליטת הבקשה במחלקת הפיקוח, תחכה לך חוברת בה מצוין כל  מידע  ההתקשרות, התהליך והמסמכים למילוי, אותה ניתן לקבל במייל, באתר או בשעות  קבלת הקהל.
את הטפסים ניתן לקבל  / להעביר מלאים חתומים וסרוקים לכתובות המייל: Merik@Givatayim.muni.il

שלב ביצוע הבנייה כולל שלושה תתי שלבים:

  • תנאים לאישור תחילת העבודה.
  • תנאים למהלך ביצוע.
  • תנאים לתעודת גמר.

בכל אחד מן השלבים שלהלן יידרש מילוי תנאים בהתאם לרשימות המצורפות.  

חשוב: ללא מילוי תנאים שנקבעו בסימן זה, רואים את עבודת הבנייה שבוצעה לאחר מכן כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר!!!

תיאור סכמתי של השלבים: 

(על פי תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (להלן "תקנות הרישוי"))

שלב ביצוע הבנייה

נוהל ארגון אתר
יש להדפיס באתר ולחתום עליו בשלב הגשת המסמכים לאישור תחילת עבודות.
(לינק לנוהל ארגון אתר)
(רשימת מסמכים לשלב א')

מס'

מסמך

אישור/בדיקה נדרש

סוג מבנה

סימוכין/הערות

תוספות

צמודי  קרקע

בניה רוויה

1.1

תכנית ארגון אתר + תכנית הסדרי תנועה זמניים

נדרש

נדרש

נדרש

בהתאם לנוהל ארגון האתר של הוועדה

1.2

בקשה לאישור תחילת עבודה חתומה ע"י האחראי לביקורת על ביצוע

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 75

למסמך : לחצו כאן 

1.3

מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 71 (1)

למסמך: לחצו כאן 

1.4

הצהרת אחראי לביקורת על ביצוע

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 71 (א)

למסמך: לחצו כאן

1.5

מינוי קבלן רשום האחראי לביצוע הבנייה

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 71 (2)

למסמך: לחצו כאן 

1.6

הצהרת קבלן לביצוע בנייה

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 71 (א)

למסמך: לחצו כאן 

1.7

מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 71 (2)

למסמך: לחצו כאן 

1.8

הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין

נדרש

נדרש

נדרש

למסמך: לחצו כאן 

1.9

מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע (אם יש צורך בכך)

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף  71 (ב)

למסמך: לחצו כאן 

1.10

הצהרת אחראי משנה לביקורת על ביצוע

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף  71 (ב)

למסמך: לחצו כאן 

1.11

אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

במגרש עצמו (בצירוף קובץ מדידה)

נדרש*

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי סעיף 76א(4)

למסמך: לחצו כאן 

1.12

אישור )חוזה( התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין + מילוי טופס הצהרה על כמות פסולת בניין ועודפי עפר. 

נדרש

נדרש

נדרש

בהתאם לנוהל משרד להגנת הסביבה.

למסמך: לחצו כאן 

1.13

בקשה להריסת מבנה קיים

נדרש*

נדרש*

נדרש*

רק אם נדרש בהיתר או בתיק מידע

1.14

אישור על השלמת גידור, השלמת מיגון אלמנטים לשימור ושילוט האתר (למילוי ע"י אחראי לביקורת על ביצוע)

נדרש*

נדרש*

נדרש*

תקנות הרישוי סעיף 80.

משולב התוכנית התארגנות אתר .

 

1.15

טופס עם לוח זמנים משוער (אבני דרך) לביצוע

נדרש

נדרש

נדרש

יוגש על ידי האחראי לביקורת בטבלה .

תאריכי : התחלת עבודות ,הגעה ל-0.00 ,גמר שלד ,סיום בניה .

 

1.16

אישור )חוזה( התקשרות עם מעבדה מוסמכת

לביצוע בדיקות + רשימת כלל הבדיקות

הנדרשות במהלך הביצוע.

נדרש

נדרש

נדרש

 

1.17

הריסת אלמנטים מאסבסט ופינוי פסולת אסבסט:

.1 היתר לבצוע עבודת אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.

.2 אישור על סיום עבודת אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.

נדרש*

נדרש*

נדרש*

בהתאם לנוהל משרד להגנת הסביבה.

היחידה הסביבתית של העירייה

1.18

אישור מרשות העתיקות

נדרש*

נדרש*

נדרש*

במידה ומצוין בהיתר ע"פ דרישות רשות העתיקות .

1.19

הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון הבקרה

(לא רלוונטי עד הכניסה מכוני בקרה לתוקף)

נדרש

נדרש

נדרש

תקנות הרישוי

1.20

תקנה 27 

לא נדרש

לא נדרש

נדרש

במידה ולא הוגש להיתר  

1.21

אישור בניה ירוקה שלב א'

לא נדרש

לא נדרש

נדרש

נדרש אישור אחראית בניה ירוקה בהנדסה

1.22

השלמת דרישות נוספות על פי פרוט תנאי ההיתר

נדרש

נדרש

נדרש

המפקח יוסיף את שאר התנאים אשר מופיעים בהיתר הבניה ובהתאם להחלטת הוועדה

1.23

אישור תחילת עבודה

נדרש

נדרש

נדרש

אישור וועדת רישוי

 

ניתן לשלוח אותם גם בדואר 
לכבוד: ריכוז טפסים, הנדסה – מחלקת פיקוח
שנקין  2, גבעתיים 53299